Pagina de plati yourpay.ro Am efectuat configurarile necesare, platile online se pot efectua din acest moment. Pentru accesarea platformei exista un Buton in partea de sus-stânga a Website-ului Pagina de plati este urmatoarea: yourpay.ro

Str. Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Jud. Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdehuit

Achizitie Program-pilot Alimentar

Documente aferente: docFormulare_catering.doc , doccaiet_de_sarcini_prestari_servicii_masa_calda_.doc , Pretul pachetului alimentar

 

Anunt Pachet Alimentar Program-pilot de acordare a unui suport alimentar

I Obiectul achizitiei

il constituie pregatirea, prepararea si livrarea zilnica a pachetului alimentar pentru prescolarii si elevii Scolii Gimnaziale nr.1 Hudesti comuna Hudesti, judetul Botosani. Prestatorul se obliga sa asigure zilnic pregatirea, prepararea si livrarea zilnica a pachetului alimentar pentru prescolarii si elevii care frecventeaza cursurile Scolii Gimnaziale nr.1 Hudesti, in perioada desfasurarii activitatii didactice a anului scolar 2022 – 2023, respectiv: - 74 de zile estimate, pentru anul 2023, in cantitatile si continutul caloric stabilit prin legislatia aplicabila, respectiv a prevederilor O.U.G. nr. 105/2022 privind aprobarea continuarii Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat si H.G. nr. 1152/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuarii Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat.

II Obiectul contractului de achizitie publica

il constituie prestarea serviciilor de catering, respectiv livrarea unui pachet alimentar, pentru beneficiarii programului, de la data semnarii contractului de servicii si constituirea garantiei de buna executie a contractului, pana la data de 16.06.2023. Garantia de participare Ofertantii vor constitui garantia pentru participare in valoare de 8000 lei. Nota: 1. Garantia trebuie sa fie irevocabila si se constituie in conformitate cu art. 36 din HG nr. 395/2016. 2. Contul autoritatii contractante RO45TREZ1185006XXX000371 deschis la Trezoreria Darabani, cod fiscal 3672022. 3. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei - 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. 4. In cazul in care ofertantii isi constituie garantia printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari acesta va fi insotit de de dovada platii politei de asigurare privind garantia. 5. Neprezentarea constituirii garantiei conduce la declararea ofertei ca inacceptabila, 6. Dovada constituirii garantiei trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la termenul limita de depunere a ofertelor, indiferent de modalitatea de constituire aleasa. 7. Retinerea garantiei, se va face, in conditiile art. 37 alin. (1) din HG nr. 395/2016. 8. Restituirea garantiei, se va face, in conditiile art. 37 din HG nr. 395/2016. Garantia de buna executie Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie, in procent de 5% din valoarea contractului, fara TVA, constituita in conformitate cu prevederile art. 39 si 40 din HG nr. 395/2016.

III Ofertele

pot fi depuse pana la data de 07.02.2023, ora 10.00, la sediul primariei Hudesti, intr-unul din urmatoarele moduri: a) fie prin posta, recomandat cu confirmare de primire, sau printr-un serviciu de curierat; b) direct la sediul Primariei Hudesti, Compartimentul achizitii publice. Formularele in format editabil se regasesc pe pagina de internet a autoritatii contractante. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula 2 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului erconomic, dar numai acelor solicitari primite cu cel putin 2 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta are obligatia de a publica pe site-ul propriu (www.primariahudesti.ro) raspunsurile insotite de intrebarile aferente fara a dezvalui identitatea solicitantilor.

IV Modul de prezentare a propunerii financiare

Elernentul principal al propunerii financiare este Formularul de oferta- Formular nr. I insotit de Anexa I la formular Ofertantii au obligatia ca in cadrul propunerii financiare prezentate sa prezinte o calculatie a pretului/pachet alimentar, anexa la formularul de oferta, care va include, defalcate, urmatoarele costuri:

- Costuri cu achizitia materiei prime, inclusiv fruct;

- Costuri necesare pachetului alimentar;

- Costuri necesare distributiei (transportul) pachetului alimentar.

Ofertele care vor depasi valoarea estimata vor fi respinse ca inacceptabile.

Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute prin raportare la preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare avand dreptul de a solicita documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, nivelul de salarizare a fortei de munca, care concura la formarea preturilor si implicit conduc la valoarea ofertei.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei de minim 60 zile.Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate infirmatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica, in concordanta cu propunerea tehnica.

V Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate - pret.

1. Pretul ofertei. Componenta transport – 35%.

lnvers proportional.

Algoritm de calcul. Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 35 de puncte.

b) Pentru celelalte preturi ofertate, punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = Pret minim ofertat /Pret "n" x punctaj maxim alocat (35 puncte), unde:

P(n)= punctajul ofertei n;

pret ,,n,, = pretul ofertei n.

2. Ponderea pentru materia prima din pretul total/pachet alimentar. Componenta financian- 65%.

Direct proportional.

Algoritm de calcul. Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai mare nivel al ponderii materiei prime din pretul total/pachet alimentar, se acorda

punctajul maxim alocat, respectiv 65 de puncte.

b) Pentru celelalte niveluri ale ponderii materiei prime din pretul total pachet alimentar, punctajul

Pmp{n) se calculeaza astfel:

Prnp(n) = MPn/MPmax x punctaj maxim alocat (65 puncte), unde:

MPn = nivelul 'n" al ponderii materiei prime din pretul total/ pachet alimentar;

MPmax = nivelul cel mai ridicat al ponderii materiei prime din pretul total/pachet alimentar.

Nivelul minim al ponderii materiei prime din pretul total/pachet alimentar este de 40%.

Pentru un nivel al ponderii materiei prime din pretul total pachet alimentar, egal eu nivelul minim

indicat de 40%, nu se acorda punctaj.

Ofertele care depasesc valoarea maxima aprobata si/sau care nu indeplinesc conditiile impuse vor fi excluse din evaluare, fara sa se solicite clarificari. Ofertele impreuna cu documentele solicitate vor fi depuse pana la data de 07.02.2023, ora 10.00.Ofertele depuse dupa aceasta data si ora vor fi declarate ca fiind tardive. Documentele aferente achizitiei pot fi descarcate de pe site-ul :www.primariahudesti.ro Anunt :Pachet Alimentar Program-pilot de acordare a unui suport alimentar”.

 

 

Documente aferente: docFormulare_catering.doc  doccaiet_de_sarcini_prestari_servicii_masa_calda_.doc

Tags:

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Email: secretariat@hudesti.ro, primariahudestibt@gmail.com

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}