Pagina de plati yourpay.ro Am efectuat configurarile necesare, platile online se pot efectua din acest moment. Pentru accesarea platformei exista un Buton in partea de sus-stânga a Website-ului Pagina de plati este urmatoarea: yourpay.ro

Str. Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Jud. Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdehuit

STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ 2021

Document Nr 1412 din 2 Feb 2022

 

RAPORT

PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ ȘI DE MEDIU
A COMUNEI HUDEȘTI ÎN ANUL 2021

Având în vedere prevederile art. 155 alin. (1) lit. b și alin. (3) lit. a din Codul Administrativ, în exercitarea atribuțiunilor referitoare la relația cu consiliul local, în calitate de primar vă prezint raportul anual PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI HUDEȘTI ÎN ANUL 2021.

Atestată documentar încă din anul 1436 sub numele de Hudinți, devenind apoi comună în anul 1864 în baza reformei rurale aprobată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, comuna Hudești, una dintre cele mai mari comune ale județului Botoșani, având suprafața de 10460 ha și o populație de 6125 locuitori a suferit de-a lungul anilor mari transformări, atât în ceea ce privește infrastructura, cât și nivelul de trai al locuitorilor, mare parte din tradițiile ,datinile și obiceiurile de altădată menținându- se încă nealterate până astăzi.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere, socio-culturale și sportive prin utilizarea de fonduri europene nerambursabile și guvernamentale, proiectele de reabilitare , modernizare și dotare au schimbat radical înfățișarea comunei de altădată.

Facilitarea accesului la informații și posibilitatea comunicării rapide, crearea unor condiții tehnico- utilitare modeme au contribuit la ridicarea nivelului de trai al populației și creșterea gradului de civilizație.

Activitatea consiliului local și executivului primăriei comunei Hudești s-a desfășurat având la bază principiile transparenței și respectului față de cetățeni, iar hotărârile emise de consiliul local și dispozițiile cu caracter normativ emise de primar au vizat implementarea unui sistem organizat,cu prezentarea lucrurilor în mod real,în scopul valorificării oportunităților de rezolvare a tuturor problemelor cu care se confruntă comuna noastră.

Pentru anul 2021 starea economico-socială și de mediu a comunei Hudești se prezintă astfel:

 1. Impozite și taxe

Contul de execuție a bugetului local pe anul 2021 a cuprins venituri totale de 15062084,07 lei, iar la partea de cheltuieli de 14161571,74 lei.

Situația încasării veniturilor este următoarea:

 1. impozit clădiri persoane fizice: 71174,00 lei

 2. impozit clădiri persoane juridice:20441,00 lei

 3. impozite pe terenuri:388846,23 lei

 4. alte impozite și taxe: 46699,04 lei

 5. impozite pe mijloace de transport:

-persoane fizice : 170504,09 lei

-persoane juridice 12705,00 lei.

 1. venituri din concesiuni: 196620,68 lei

 2. venituri din amenzi si alte sancțiuni:235285,68 lei;

 3. alte venituri din prestări servicii: 427379,93 lei

 1. taxe extrajudiciare de timbru: 29373,96 lei

 2. venituri din recuperarea cheltuielilor cu executare silită: 73,40 lei

 3. alte venituri: 5753,50 lei.

 4. sume primite de la bugetul de stat: 13457227,56 lei:

 • sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate: 1668850,55 lei

 • sume defalcate din TVA pentru drumuri: 167000,00 lei;

 • sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor: 4092000,00 lei;

 • impozit pe venit pentru transferul proprietății imobiliare: 1700,00 lei;

 • cote defalcate din impozitul pe venit: 568545,07 lei

 • sume alocate din cotele defalcate : 530197,00 lei

 • sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean: 510000,00 lei

 • subvenții primite din Fondul de intervenții : 236000,00 lei

 • subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire: 780972,00 lei

 • subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății: 187992,00 lei

 • finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală : 3149413,63 lei;

 • sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor: 1564557,31 lei.

Il.Cheltuieli:

 1. Salarizare

în anul 2021 s-a cheltuit pentru salarizare suma totală de 3883757,00 lei, repartizată astfel:

-cheltuieli cu personalul din administrația publică: 1682913,00 lei

-cheltuieli cu personalul din sănătate : 187369,00 lei

-cheltuieli cu personalul din gospodăria comunală: 436674,00 lei și personal de la drumuri și poduri 57021,00 lei

-cheltuieli personal asistență socială: 162199,00 lei

-cheltuieli salarizare asistenți personali ai persoanelor cu handicap + indemnizații: 1217129,00 lei

 • cheltuieli personal căminul cultural: 37163,00 lei

-cheltuieli salarizare ISU: 103289,00 lei

 1. Alte cheltuieli:

 1. La capitolul autorități executive cheltuieli cu bunuri și servicii: 471877,47 lei

 2. Cheltuieli protecție civilă:

 • cu bunuri și servicii; 32648,59 lei

 • cheltuieli cu paza : 224036,00 lei

 1. Cheltuieli la învățământ:

- tichete de grădiniță: 60900,08 lei;

 1. Cheltuieli servicii de sănătate publică - cu bunuri: 623,00 lei

 2. Cheltuieli cămine culturale- cu bunuri și servicii: 14470,85 lei

 3. Cheltuieli pentru sport 24000,00 lei;

 4. Cheltuieli pentru servicii religioase: 25000,00 lei

 5. Cheltuieli ajutor socialțîncălzire +ajutor de urgență): 869494,41 lei;

 6. Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale: 8200,00 lei

 7. Cheltuieli pentru capitolul alte servicii în domeniul locuințelor serviciilor și dezvoltării comunale: 381436,35 lei

 8. Cheltuieli pentru capitolul drumuri și poduri - cu bunuri și servicii: 325252,99 lei;

 1. Administrarea domeniului public și privat al comunei:

Infrastructura rutieră a comunei este reprezentată dintr-o rețea de 161 km drumuri din care: -8,5 km drum national -10,5 km drum județean

-34 km drum comunal din care 21,800 km asfaltat

-108 km drumuri sătești și de exploatare;

Din drumurile comunale si sătești aproximativ 85% sunt pietruite, putem spune deci,că avem o rețea de drumuri satisfăcătoare. Prin lucrările de întreținere efectuate cu utilajele din dotare s-a asigurat o stare tehnică corespunzătoare a majorității drumurilor.

Administrarea materialului antiderapant și acțiunea de deszăpezire a drumurilor au fost desfășurate la timp neîntâmpinându-se probleme deosebite în acest sens.

Pentru lucrările de deszăpezire și administrare material antiderapant s-au cheltuit 165310,25 lei iar pentru procurarea combustibilului necesar mijloacelor din dotare 100000,00.

în anul 2021 s-au finalizat și recepționat lucrările de reconstrucție a celor 5 poduri și podețe în satele Alba, Baranca, Hudești și Vatra . De asemenea s-a finalizat și recepționat proiectul „ Modernizare drumuri de interes local în comuna Hudești, județul Botoșani” realizat cu fonduri nerambursabile prin AFIR.

A fost depusă cererea de finanțare pentru implementarea unui nou proiect „Modernizare drumuri de interes local în comuna Hudești, județul Botoșani” prin Programul Național pentru Investiții-Anghel Saligny, înregistrată laMDLPA cu numărul 141195 / 05.11.2021.

Lucrări de apă și canalizare:

Rețeaua de alimentare cu apă a comunei este reprezentată de :

-3,5 km aducțiune

-9,7 km distribuție

-787 consumatori casnici, 13 agenți economici și 7 instituții publice Pentru întreținerea rețelei de alimentare cu apă s-a cheltuit suma de 6267,00 lei.

în 2021 s-a depus cererea de finanțare pentru proiectul ’’înființare rețea alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră în comuna Hudești , județul Botoșani” în cadrul Programul Național pentru Investiții-Anghel Saligny, înregistrată la MDLPA cu numărul 133798/28.10.2021.

 1. Iluminatul public:

Pentru consum energie electrică, materiale și manoperă lucrări de întreținere s-au cheltuit 255809,10 lei.

In anul 2021 a continuat acțiunea de extindere și modernizare a iluminatului public și s-a urmărit în permanență eliberarea vegetației lemnoase crescută sub rețeaua de distribuție a energiei electrice reducându-se în acest fel nr. de cazuri de întrerupere a alimentării cu energiei electrice. S-a urmărit în permanență înlocuirea becurilor defecte și creșterea numărului de lămpi montate pe stâlpi pentru asigurarea iluminatului public corespunzător.

In cursul anului respectiv s-a depus cererea de finanțare pentru implementarea proiectului: „Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Hudești. județul Botoșani”, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

 1. Salubritate:

Implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani” a contribuit semnificativ la reducerea depozitelor necontrolate de deșeuri și la îmbunătățirea stării de salubritate a comunei.Important este ca toți cetățenii comunei să înțeleagă că trebuie să colecteze deșeurile și să le depună în locurile unde au fost amplasate containerele, sau să le adune în saci menajeri care sunt preluați bilunar de la poarta cetățeanului.

în punctele fixe de colectare a deșeurilor au mai fost amplasate suplimentar containere pentru colectarea selectivă.

Suma cheltuită pentru serviciul de salubrizare în anul 2021 a fost de 193473,02 lei

VLInvestiții:

Fondurile alocate pentru investiții au fost în valoare de 7119015,63 lei din care:

-Modernizare Școala Gimnazială Nr. 1 Hudești : 1703658,13 lei

-Modernizare Școala Primară Nr. 1 Mlenăuți: 137964,65 lei

-Modernizare Școala Gimnazială Nr. 3 Alba : 528188,24 lei

-Modernizare Școala Gimnazială Nr. 4 Baranca: 437474,83 lei

-Modernizare Grădiniță cu program normal Mlenăuți: 100769,15 lei

-Construire și dotare Grădiniță cu program normal Baranca(AFIR): 490646,17 lei

-Construire fântâni:23966,60 lei;

-Construcție poduri și podețe: 416325,67 lei;

-Modernizare drumuri de interes local (AFIR): 1550854,44 lei;

-Achiziție tocător resturi vegetale: 8865,50 lei;

-Achiziție pompă apă : 25000 lei

-întreținere și reparații drumuri în satele aparținând comunei Hudeștițdin Fondul pentru Calamități): 284619,44 lei;

-Amenajare parc în comuna Hudești (AFIR): 594050,67 lei;

-Soluții comune la probleme comune (Proiect Transfrontalier) :594195,99 lei;

 • Intabulări, dezmembrări, ridicări topo și studii geo : 14467,05 lei;

-Achiziționare și instalare sistem de supraveghere video în parc Hudești :9520,00 lei;

-Achiziționare și instalare sistem de supraveghere video în centru comunei Hudești: 7973,00 lei;

 • Eficientizare energetică și modernizare Școala Alba (local vechi): 93563,05 lei;

 • Eficientizare energetică și modernizare Școala Vatra: 96913,05 lei;

VILStarea civilă și evidența populației:

-Populația stabilă a comunei este de 6118 locuitori din care : bărbați 2960, femei 3158.

După vârstă:

0-19 ani :1300

20-34 ani: 1225

35-44 ani: 865

45-54 ani: 698

55-64 ani : 710

Peste 65 ani: 1325

După religie:

Ortodocși: 5441

Penticostalii 15

Baptiști:91

Romano-catolici:2

Adventiști :87

Creștini după evanghelie:82

Populația activă a comunei se ocupă cu:

-75% cu agricultura

-18% liberi profesioniști

-7% salariați în anul 2021 au fost înregistrate:

-87 acte de deces

-25 acte de căsătorie

-15 retranscrieri acte de naștere

-88 cereri pentru dezbateri succesorale

-1081 alte documente privitoare la starea civilă.

 1. Registrul Agricol-Agricultura:

Ce mai mare parte din terenurile agricole, proprietate a cetățenilor din comună au fost arendate de societăți și asociații care dispun de mijloace și utilaje mecanizate moderne,arendatorii primidu-și în schimb drepturile în bani sau produse stabilite prin contractele de arendă.

Avem în comună 2734 de case și 2292 de gospodării. în ceea ce privește efectivele de animale, an de an se constată o scădere a acestora, în anul 2021 înregistrându-se:

-bovine: 887

-porcine: 402

-cabaline: 180

-ovine: 2530

-păsări: 23800

-caprine: 162

Au fost eliberate 33 atestate de producător, 33 carnete de comercializare și 5910 adeverințe care au avut la bază înregistrările din registru agricol.

 

 

 1. Urbanism și amenajarea teritoriului:

Prin HCL Hudești nr. 71/18.12.2018 , în baza dispozițiilor Art.III din OUG 51/2018 pentru modificarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Planul Urbanistic General al comunei Hudești și Regulamentul Local de Urbanism, aprobate prin HCL nr.7 din 17.03.1999 s-au prelungit până la aprobarea noii documentații de urbanism dar nu mai târziu de 30.12.2023. în anul 2021 au fost eliberate un număr de 31 certificate de urbanism din care:

-pentru construcții locuințe : 19 -pentru construcții anexe : 0 -pentru construcții comerț-industrie-servicii : 0

 • pentru construcții social culturale : 3

 • pentru construcții edilitare: 2

 • pentru informare /operațiuni notariale/operațiuni cadastrale: 5 -pentru demolări : 2

De asemenea au fost eliberate 13 autorizații de construire din care:

 • pentru locuințe : 11

 • pentru anexe: 0

 • pentru comerț- industrie- servicii : 1

 • pentru clădiri social-culturale:0

 • pentru lucrări edilitare:0

 • pentru alte lucrări:0

 • pentru desființare : 1

Actele de urbanism solicitate de către persoanele fizice și juridice au fost eliberate în termenele prevăzute de lege.

în anul 2021 au fost întocmite 14 procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

Pentru nerespectarea disciplinei în urbanism privind autorizarea lucrărilor executate au fost aplicate în timpul controalelor efectuate un număr de 8 amenzi contravenționale stabilindu-se totodată măsuri și termene pentru intrarea în legalitate.

 1. Asistentâ socială și autoritate tutelară:

S-a asigurat acordarea prestațiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat acordarea lor si care s-au încadrat în prevederile legale. Compartimentul s-a ocupat si de protecția copiilor cu probleme și a familiilor acestora,de prevenirea abandonului familial și abandonului școlar. Au fost elaborate planurile de servicii și s-a asigurat protecția persoanelor cu dizabilități. S-a răspuns în timp util la solicitările judecătoriei, a organelor de politie, fiind întocmite anchetele sociale solicitate. Au fost îndeplinite următoarele prestații si servicii: -ajutor social: 172 de familii si persoane singure -sprijin financiar de urgentă: 28 familii -alocații de stat: 1394

-alocații complementare: 230 familii -asistenți personali pentru persoane cu handicap grav: 25;

-persoane cu handicap cu indemnizație:20

-subvenții încălzire: 549

-anchete sociale: 1645

 1. învătământ:

Avem în comuna Hudești 4 școli cu clasele I-VIII, o școală cu clasele I-IV, 5 grădinițe, populația școlară si preșcolară fiind de 721 copii. Lucrările de întreținere și reparații curente efectuate la școli și grădinițe au asigurat condiții corespunzătoare pentru desfășurarea procesului instructiv - educativ. Majoritatea cadrelor didactice sunt calificate și titulare, cu o bună pregătire profesională.

Anul acesta se vor recepționa lucrările la ’’Grădiniță cu program normal în satul Baranca”.

Lucrările de modernizare la Școala și Grădinița Mlenăuți , Școala Hudești, Școala Alba și Școala Baranca nu au fost recepționate întrucât față de proiectele inițiale sunt necesare lucrări în plus obligatorii pentru a se putea obține avizele de securitate la incendiu care sunt obligatorii la faza de recepție.

în cursul anului 2021 s-au depus la Compania Națională de Investiții solicitări pentru includerea în Programul Național de Construcții Public sau Social , Subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat” pentru 3 proiecte:

 • Reabilitare , modernizare, dotare și extindere Grădinția Baranca- local vechi, comuna Hudești , județul Botoșani

 • Reabilitare , modernizare, dotare și extindere Școala Gimnazială Nr, 3 Alba - local nou, comuna Hudești, județul Botoșani

 • Desființare Școala Gimnazială Nr. 4 Baranca- local vechi și Construire școală P+IE în sat Baranca, comuna Hudești, județul Botoșani;

Aceste 3 proiecte au fost incluse în lista de sinteză și luate în evidență prin ordin de ministru.

S-au mai depus cereri de finanțare în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru proiectele:

-„Eficientizare energetică și modernizare Școala Alba, comuna Hudești, județul Botoșani” -„Eficientizare energetică și modernizare Școala Vatra, comuna Hudești, județul Botoșani”

 1. Sănătate:

în anul 2021 în comuna Hudești au funcționat

-3 cabinete medicale (medic de familie): 2 ocupate și unul liber;

-două farmacii;

-1 cabinet stomatologic;

-un cabinet medical veterinar.

Starea de sănătate a populației este în general bună încadrându-se în standardele la nivel județean.

S-au înregistrat în anul 2021 : 56 nașteri și 87 decese (din evidențele primăriei),sporul natural fiind deci, negativ . Existența medicilor de familie și a celor două farmacii reprezintă un ajutor important pentru persoanele cu probleme de sănătate.

începând cu a doua parte a anului 2021 , odată cu plecarea celor 2 medici de familie activitatea medicală a avut de suferit dar nu s-au produs evenimente deosebite, activitatea reintrând în normal la venirea unui nou medic.

 1. Cultură,culte,sport,turism;

în comuna Hudești există:

-3 cămine culturale;

-una bibliotecă comunală

-4 biblioteci școlare;

-una sală sport;

-un teren fotbal sat Vatra;

-una bază sportivă multifuncțională.

în anul 2021 activitățile culturale , sportive și turistice au fost întrerupte datorită măsurilor de interdicție pentru limitarea răspândirii virusului SARS-COV-2.

XIV . Serviciul voluntar pentru situații de urgență și Protecție civilă

La nivelul comunei Hudești funcționează din anul 2006 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, cu 13 de voluntari din care 5 specialiști pentru prevenire. în anul 2021, s-au produs un nr. de 32 situații de urgență dintre care 25 incendii, 7 intervenții în urma scurgerilor de pe versanți și degajări de arbori care blocau drumurile. La 10 dintre aceste evenimente s-a intervenit cu ajutorul voluntarilor din cadrul SVSU Hudești în colaborare cu Garda de intervenții, la 2 în colaborare cu SVSU Darabani .Nu s-a înregistrat nici o victimă. De asemenea s-au organizat 25 acțiuni de prevenire la instituții subordonate CL Hudești și activități de prevenire Covid 19.

Prin proiectul „Soluții comune la probleme comune: dezastre naturale și cauzate de om la granița Româno-Ucraineană” a fost achiziționat și echipament pentru intervenție și prevenire specific pentru situații de urgență.

 1. Ordinea și liniștea publică:Serviciul de pază al comunei a fost organizat în baza Planului de pază anual cu cei 6 agenți de pază în cadrați cu contract individual de muncă la „Asociația comunelor din România” . Cei 6 agenți de pază au desfășurat o activitate corespunzătoare în colaborare și cu reprezentanții postului local de poliție, această activitate reflectându-se în scăderea numărului de furturi și a actelor de distrugeri și vandalism și înbunătățirea ordinii și liniștii publice. De asemenea 5- 6 agenți de pază au asigurat prin rotație ordinea la primărie pentru respectarea măsurilor anti covid.

 2. Relația cu Consiliul Local: în anul 2021 au fost convocate un nr. de 16 ședințe ale Consiliului Local din care:

12 ședințe ordinare;

4 ședințe extraordinare cu convocare de îndată.

în cursul acestor ședințe consiliul local a adoptat un număr de 79 de hotărâri.

Principalul inițiator al proiectelor de hotărâre a fost primarul comunei, iar hotărârile aprobate au contribuit la buna desfășurare a activității din primărie și la soluționarea unor probleme importante pentru locuitori.

Prezența consilierilor la ședințe a fost foarte bună.

 1. Relația cu cetățenii și transparența decizională: în anul 2021 au fost primite din partea cetățenilor ,spre soluționare un număr de 4 petiții , în afara solicitărilor de adeverințe . Cetățenii s-au adresat primăriei ,fie reclamând anumite aspectețordine și liniște publică, clarificări privind situația juridică a unor bunuri, tulburări de posesie, starea drumurilor, problema câinilor fără stăpân) ,fie

solicitând sprijin în rezolvarea unor probleme personale (ajutoare în bani, materiale). Majoritatea cetățenilor au primit răspuns la cereri în termenul legal. Au fost emise un număr de 566 dispoziții ale primarului , marea majoritate cu caracter individual (stabiliri și aprobări de ajutoare sociale și de urgență, încetări ale contractelor de muncă , salarizare etc.). Dispozițiile cu caracter normativ mai importante,cât și hotărârile Consiliului Local au fost afișate la punctul de afișaj din incinta primăriei. Referitor la audiențe putem afirma că ,deși există un program stabilit, cetățenii sunt obișnuiți să intre în audiență la primar, viceprimar sau secretar fără respectarea programului și nu s-a întâmplat nici un caz în care să fie refuzați . Considerăm că dotările primăriei (calculatoare, acces la internet, fax, telefon) permit instituției să răspundă exigențelor privind relația cu cetățenii și transparență decizională. Aceasta este prezentarea succintă a stării economico-sociale si de mediu a comunei Hudești pentru anul 2021 .

Finalizarea proiectelor aflate în derulare, accesarea și implementarea unor noi proiecte de investiții pe infrastructură, valorificarea potențialului natural și uman constituie principala cale prin care se poate dezvolta comuna,premiza esențială de creștere a nivelului de trai și civilizație.

 

Data 2 Feb 2022

Intocmit: Atomei Viorel

Tags:

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Email: secretariat@hudesti.ro, primariahudestibt@gmail.com

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}